การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน เมื่อวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น เป็นการนำเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร โดย คณะนักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นางสาวเบญจมาส โชติทอง หัวหน้าโครงการ ดร.ภาวิญญ์ เถลิงศรี ผู้เชี่ยวชาญโครงการ
ดร.กัญจน์ชญา เม้าสิ้ว นักวิจัยโครงการ นอกจากนี้ มีการให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดการฯ โดย นายธนา ยันตรโกวิท ที่ปรึกษา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาจารย์เขมพาสน์ จาดก้อน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นายกสมาคมตลาดไทย และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ดำเนินรายการโดย ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ที่ปรึกษา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ นำเสนอและรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนต่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ และแนวทางฯ ให้สมบูรณ์และเหมาะสมต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๒๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม