ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)  แผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ ณ ห้องราชเทวี ๒ ชั้น ๓ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ภายใต้โครงการ“การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน” และเพื่อนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงเป็นแผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ชุมชน ประชาชน ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนทั้งในบริบทเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ.ประมาณ ๑๕๐ คน