การประชุมคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทางการเงินในกรอบระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

การประชุมคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทางการเงินในกรอบระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทางการเงินในกรอบระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี ดร.กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีเรื่องรับรองรายงานการประชุม คือ รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทางการเงินในกรอบระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และมีเรื่องเพื่อพิจารณา คือ (ร่าง) มาตรการขอรับเงินสนับสนุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กรอบระหว่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม