การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทาง การปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมรองรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทาง การปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมรองรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมรองรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยมี ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น เป็นการนำเสนอ ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมรองรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ศ.ณรงค์ ใจหาญ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.นพร โพธิพัฒนชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นายวรกร โอภาสนันท์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนายสถาพร ใสเรียน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอแนวทางของทางเลือกต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนและกระบวนการของการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมตามแผนการปฏิรูปประเทศ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมรองรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการ/อนุกรรมการ กองทุนสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกองทุน ทั้งการเงิน การคลัง การบัญชี สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยงานทุนหมุนเวียน และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน  

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม