พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการเสวนาแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคการเกษตร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการเสวนาแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคการเกษตร

ตามที่ประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือที่เรียกว่า NDC (Nationally Determined Contribution) ซึ่งมีเป้าหมายลดก๊าชเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐-๒๕ จากทุกภาคส่วน (Economy Wide) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ นั้น จากข้อมูลบัญชี ก๊าซเรือนกระจกปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ค.ศ. ๒๐๑๓) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร ๕๐.๙๑๙ ล้านตัน ถือเป็นอันดับสองรองจากภาคพลังงาน จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก(องค์การมหาชน)และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ด้านการลดก๊าชเรือนกระจกจากมาตรการ
ในภาคการเกษตร ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง Executive ๑ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมพิธีลงนามดังนี้ ๑) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒) นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก และ ๓) นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทาง วิธีการคำนวณและกระบวนการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement Reporting and Verification: MRV) สำหรับการติดตามประเมินผลการลดก๊าชเรือนกระจกจากการดำเนินมาตรการ/นโยบายในภาคการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าชเรือนกระจกของประเทศ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสามฝ่าย ให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานภายใต้การแสดงเจตจำนงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมกันนี้ได้มีการบรรยายและการเสวนาแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคการเกษตร โดย นางสายรัก ไชยลังกา ผู้อำนวยการส่วนวิจัยเศรษฐกิจทรัพยากรการเกษตร (สศก.) นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว นายศิวัช แก้วเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ (สผ.) รศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายรองเพชร บุญช่วยดี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ (อบก.) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมกว่า ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม