การประชุมวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคกลาง)

การประชุมวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคกลาง)

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรม เวสเทิร์นแกรนด์โฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
จัดการประชุมวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคกลาง) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากนั้นได้มีการบรรยายเรื่องที่สำคัญคือ ๑. หลักเกณฑ์การประเมินสถานภาพลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคกลาง โดย ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ ผู้จัดการโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผน ๒. นำเสนอสภาพปัญหา แนวทาง
และมาตรการฟื้นฟูสถานภาพลุ่มน้ำโดยรวม นำเสนอโดย นายสัญชัย เอี่ยมประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิศาสตร์สนเทศ ๓. การพัฒนาแบบจำลองที่ใช้ในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคกลาง นำเสนอโดย ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๐๐ คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลุ่มน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ และรับฟังความคิดเห็นแนวทางและมาตรการในการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคกลาง (ลุ่มน้ำแม่กลอง ท่าจีน เพชรบุรี  สะแกกรัง และเจ้าพระยา) เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ แนวทางและมาตรการในการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำ ให้มีความสมบูรณ์
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคกลางต่อไป

เนื้อข่าวจาก : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม