การประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง เกณฑ์และตัวชี้วัดด้านการวางผังที่มีความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (ร่าง) คู่มือการวางผังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง เกณฑ์และตัวชี้วัดด้านการวางผังที่มีความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (ร่าง) คู่มือการวางผังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องดวงกมล โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง เกณฑ์และตัวชี้วัดด้านการวางผังที่มีความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (ร่าง) คู่มือการวางผังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง
กล่าวเปิดการประชุม โดยมี Mr.Heinrich Gudenus ผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) กล่าวต้อนรับ และเป็นการแนะนำตัวผู้เข้าร่วม ชี้แจงวัตถุประสงค์ และกำหนดการให้ที่ประชุมรับทราบ และเข้าสู่เนื้อหาการประชุมในเรื่องวิธีการและระบบปัจจุบันที่ใช้ในการติดตามเพื่อประเมินผลการวางผัง โดยผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ต่อจากนั้นเป็นการบรรยาย เกณฑ์และตัวชี้วัดด้านการวางผังที่มีความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย คุณโจแอนนา แมคมิลเลน (มหาวิทยาลัยสตุตการ์ด) สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีการและระบบปัจจุบันที่ใช้ในการติดตาม เพื่อประเมินผลการวางผังและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อเกณฑ์และตัวชี้วัดด้านการวางผังที่มีความยืดหยุ่น ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อทำความเข้าใจถึงเนื้อหาและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) คู่มือการวางผังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๔๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม