การประชุมสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

การประชุมสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” โดยมี นางเสาวภา หิญชีระนันทน์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และต่อจากนั้นได้บรรยายร่วมกับ นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน
เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานของนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต และประเด็นอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนปัญหาอุปสรรคและผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต รวมทั้ง ร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการขอรับใบอนุญาตฯ และการปฏิบัติงานของนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๒๔๐ คน  

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม