การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN)  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลานหลวง (ชั้น๑) โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายเรโนด์ เมเยอร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP) เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเพื่อทราบจำนวน ๓ เรื่อง คือ ๑) ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในด้านต่างๆ ช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปี ๒๕๖๒ ๒) แผนการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพของไทย ระยะที่ ๒ และโครงการนำร่องด้านการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพดำเนินงานของโครงการ BIOFIN ระหว่างปี ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๒ ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลภาษาไทย และ ๓) ความร่วมมือใต้-ใต้ กับ BIOFIN Sri Lanka เพื่อจัดทำกลไกการเงินในระยะที่ ๒ ผ่านการจัดสรรเงินสนับสนุนของประเทศไทยจำนวน ๖๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ และมีเรื่องเพื่อพิจารณา ๓ เรื่อง คือ ๑) การจัดทำโครงการนำร่องกลไกการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ๑.๑) ความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและภาคเอกชนไทยในการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืนของจังหวัดเพชรบุรี  ๑.๒) ความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานทางการเงินเพื่อให้เกิดกลไกทางการเงินในท้องถิ่นร่วมกับ อพสธ. สผ. เบโด้.
และกระทรวงมหาดไทย. ๒) การประชุม BIOFIN ระดับภูมิภาคยุโรป – เอเชีย – แปซิฟิก ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงใหม่ และ ๓) การผลักดันกลไกการเงินในร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….. ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๔๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม