การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๑  (21st Governing Board of the ASEAN Centre for Biodiversity: 21st GBACB)

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๑ (21st Governing Board of the ASEAN Centre for Biodiversity: 21st GBACB)

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสุโกศล เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓๐ (30th ASEAN Senior Officials Meeting on the Environment : 30th ASOEN) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะเสนอแนะการทำงานของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ เข้าร่วมประชุม และมีผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนฯ และสำนักเลขาธิการอาเซียน เป็นฝ่ายเลขานุการ การประชุมดังกล่าวมีมติที่สำคัญดังนี้ ๑. เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำ (Lead country) การดำเนินงานด้านการเกษตรที่คำนึงถึง
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

๑. เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำ (Lead country) การดำเนินงานด้านการเกษตรที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

          ๒. รับรองอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ. ตรัง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ. สุราษฎร์ธานี เป็นอุทยานมรดกอาเซียน เนื่องจากพื้นที่ทั้งสองแห่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และมีเอกลักษณ์ทางระบบนิเวศที่โดดเด่น อีกทั้งเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ เส้นทางนกอพยพ
แหล่งวางไข่สัตว์น้ำ ฯลฯ ทั้งนี้ เมื่อได้ขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียนแล้ว พื้นที่จะได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะได้การเสริมสร้างสมรรถนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับอาเซียนและในระดับโลก รวมถึงชุมชนจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ดำรงชีวิตสอดคล้องกับการอนุรักษ์ในพื้นที่

          ๓. แนวทางการยกร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๐๒๐ ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน แถลงการณ์ดังกล่าวมีความสำคัญ เนื่องจากจะสะท้อนภาพสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียนและแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ซึ่งมุ่งหวังให้ประชาชนมีชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐

เนื้อหาข่าวโดย : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม