การประชุม ASEAN-EU High-level Dialogue on Environment and Climate Change

การประชุม ASEAN-EU High-level Dialogue on Environment and Climate Change

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ASEAN-EU High-level Dialogue on Environment and Climate Change ซึ่งเป็นการดําเนินการตามแถลงการณ์ร่วมของที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อผลักดันเวทีหารือระดับสูงระหว่างอาเซียน และสหภาพยุโรปว่าด้วยสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของทั้งอาเซียน และสหภาพยุโรปเกี่ยวกับประเด็นท้าทายของภูมิภาคและของโลก เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในการประชุมมีการหารือในประเด็น 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. การจัดการของเสียและขยะทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ และ 3. เมืองสิ่งแวดล้อมและชุมชนยั่งยืน รวมทั้ง พิจารณาให้การรับรอง Objectives and Working Arrangements of ASEAN-EU Cooperation Dialogue on Environment and Climate Change

เนื้อข่าวโดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน / กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม