ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๗ รายการ (๔๖๘ หน่วย) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20190626-procurement-link87