การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายฯ จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบ การยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โปรดส่งให้กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ 3 ช่องทาง คือ

  • ไปรษณีย์ : ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  • E – mail :  envieia2561@onep.go.th
  • โทรสาร :  02 265 6629