การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการConserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการConserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
กำกับโครงการ Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes ที่ ๒/๒๕๖๒ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมรชูปถัมภ์ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) รอบที่ ๕ มีระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ชนิดพันธุ์และถิ่นอาศัยของชนิดพันธุ์ที่มีความสำคัญระดับโลกและอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ โดยให้ความสำคัญกับชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ จำนวน ๓ ชนิด ได้แก่ ๑) นกชายเลนปากช้อน ซึ่งเป็นนกอพยพที่หนีหนาวมาพักอาศัยในแถบประเทศที่อบอุ่น ปัจจุบันอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร  ๒) นกกระเรียนพันธุ์ไทย ซึ่งเป็นสัตว์ที่เคยสูญพันธุ์ในธรรมชาติไปจากประเทศไทย แต่ปัจจุบันมีการเพาะขยายพันธุ์และปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และ ๓) พลับพลึงธาร ซึ่งเป็นพืชน้ำเฉพาะถิ่น ที่พบได้บริเวณตอนล่างของจังหวัดระนองและตอนบนของจังหวัดพังงา ปัจจุบันอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ดำเนินงานในเขตพื้นที่ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระนอง และจังหวัดบุรีรัมย์  ผู้แทนจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมประมง กรมการท่องเที่ยว และสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และ นางสาวสุภาพร พึ่งกัน จากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการฯ ร่วมกัน ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อการประเมินครึ่งแผนงาน (Mid-Term Review: MTR)  แผนปฏิบัติงานโครงการ Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ร่าง) แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่บูรณาการการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์และถิ่นอาศัย จังหวัดสุทรสาคร เพชรบุรี ระนอง และพังงา

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม