ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ ๖

ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ ๖

:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ ๖ เพื่อเสนอต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ภูมิภาคเอเชีย) (Support to Eligible Parties to Produce the Sixth National Report (6NR) to the CBD (Asia)) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ สผ. โดยมี ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ.เป็นประธาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ซึ่งมี ผอ.กลช เป็นกรรมการและเลขานุการ และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในการนี้มี เรื่องเสนอที่ประชุม เพื่อทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าการจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ ๖ และผลการจัดทำเอกสารเผยแพร่รายงานแห่งชาติฯ ฉบับที่ ๖ และเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ และข้อมติจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ ร่วมกับกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปประเทศไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังกล่าว และมอบหมายให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ปรับแก้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพิ่มเติม โดยเฉพาะเป้าหมายระดับชาติที่ต้องเร่งดำเนินการภายในปี ๒๕๖๔ และนโยบายระยะยาวสำหรับวางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในระยะต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม