การประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประเภทและขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA กรณีโครงการลำดับที่ ๓๓

การประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประเภทและขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA กรณีโครงการลำดับที่ ๓๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประเภทและขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA กรณีโครงการลำดับที่ ๓๓ โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ๑” เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา
โดยมี ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ สรุปสาระสำคัญและการนำเสนอผลการศึกษา “การปรับปรุงแก้ไขประเภทและขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA กรณีโครงการลำดับที่ ๓๓ โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ๑” ต่อจากนั้นเป็นการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้แทนแต่ละหน่วยงาน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สผ. ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวการปรับปรุงแก้ไขประเภทและขนาดของโครงการ หรือการดำเนินงาน ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศ ทส.
เรื่องการปรับปรุงแก้ไขประเภทและขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA กรณีโครงการลำดับที่ ๓๓ โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ๑ รวมทั้ง การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและประสบการณ์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) กรมป่าไม้ (ปม.)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) กรมทางหลวงชนบท (ทล.) กรมชลประทาน (ชป.) ที่ปรึกษาประธานกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษากรณีโครงการลำดับที่ ๓๓ และเจ้าหน้าที่ สผ. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อส. ปม. กปร. ทล. ชป. ที่ปรึกษาประธานกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษากรณีโครงการลำดับที่ ๓๓ และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมจำนวนประมาณ ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม