การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี ดร.กลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เกี่ยวกับกำหนดการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมทั้งรายชื่อหน่วยงานและกรอบท่าทีไทย และตารางท่าทีไทยในรายละเอียด ในการนี้ที่ประชุมได้มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาตารางแบ่งงาน และการรายงานข้อมูลความก้าวหน้าการประชุมของคณะผู้แทนไทย ซึ่งมีมติเห็นชอบต่อตารางแบ่งงานของผู้แทนไทยที่รับผิดชอบในการเข้าร่วมหารือและติดตามประเด็นต่าง ๆ รวมถึงรูปแบบการรายงานข้อมูลความก้าวหน้าการประชุมฯ โดยจะมีการรายงานข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเจรจาของประเทศไทยที่ สผ. ได้จัดทำขึ้น และมอบหมายให้ สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวบรวมผลการประชุมและจัดทำเป็นสรุปผลการประชุมในภาพรวมต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม