การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมี ดร.กลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา กล่าวรายงาน และ ดร.อังคณา เฉลิมพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบถึงทิศทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย และเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมการประชุม และ ผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม