การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ. โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานอนุกรรมการ คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนางณิชมน เมย์ เช นักการทูตชำนาญการ กรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับสรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ (COP24) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๔ (CMP14)  การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๑.๓ (CMA1.3) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด์

สำหรับเรื่องที่เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและมีมติ ดังนี้

       ๑. (ร่าง) รายชื่อหน่วยงานของประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปี ๒๕๖๒ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มติที่ประชุม เห็นชอบ

        ๒. (ร่าง) กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาปรับปรุงตามความเห็นของอนุกรรมการ

         ๓. (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๕ (ASEAN Joint Statement on Climate Change to the UNFCCC COP 25) มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ

        ๔. (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุม Climate Action Summit 2019 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ฉบับที่ศูนย์ (Zero draft) และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุง (ร่าง) แถลงการณ์ดังกล่าว เพื่อจัดทำเป็นร่างฯ ฉบับที่ ๑ (1st Draft) โดยไม่ขัดกับ (ร่าง) กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ และดำเนินการจัดส่งต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเวียนให้ประเทศสมาชิกให้ความเห็น และนำเสนอในการประชุมเตรียมการเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (Prep-ASOEN) ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓๐ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

        ๕.การเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มติที่ประชุม เห็นชอบให้กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์ประกอบในคณะทำงานฯและมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ เสนอต่อประธานคณะอนุกรรมการเพื่อลงนามต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม