การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย หลังปี ค.ศ.2020”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย หลังปี ค.ศ.2020”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Somerset A-B ชั้น ๕ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย หลังปี ค.ศ.2020 ภายใต้โครงการจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ 6” โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา เป็นผู้กล่าวรายงาน และบรรยายข้อเสนอเชิงนโยบายจากการจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ ๖ และทิศทางการดำเนินงานจากการประชุม CBO COP14 พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในการนี้ นางสาวธนิรัตน์ ธนวัฒน์ นักวิจัย จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้บรรยายสรุปรายงานแห่งชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ ๖ และผลจากการประชุม COP14 ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 6 และข้อมติจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 (CBD COP14) ร่วมกับกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยร่างข้อเสนอแนะดังกล่าว จะใช้เป็นพื้นฐานประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 – 2564 ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และพันธกรณีของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังสิ้นสุดปี ค.ศ. 2020 ต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน คณะกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ 150 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม