กิจกรรมเปิดตัวพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้า

กิจกรรมเปิดตัวพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้า

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวตล้อม (สผ.) ได้ดำเนินการกำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีเจตนารมณ์ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิให้ถูกทำลายหรือเสื่อมโทรม และแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเข้าขั้นวิกฤต โดยเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีการประกาศให้ “พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า”  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๖ ตำบล ได้แก่ ตำบลบางกะเจ้าตำบลบางกอบัว ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางยอ ตำบลบางกระสอบ และตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าไม่ให้เปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมโทรมลงไปและเพื่อคงไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอย่างยั่งยืน

          เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบถึงความสำคัญของการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าว สผ. จึงได้จัดกิจกรรมเปิดตัวพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้าขึ้น ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหาร ทส. ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ทส. ผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน ภายในงานมีเวทีเสวนาในหัวข้อ “การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน” ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ความใกล้ชิด มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรผสมผสานการน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนจากชุมชนและเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีการออกบูธ นิทรรศการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม