ประกาศราคากลาง โครงการการจ้างเช่ารถยนต์ในต่างประเทศ พร้อมคนขับ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมเตรียมการของกลุ่มประเทศ ๗๗ และจีน การประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20190529-price-1134

เอกสารแนบ