เปิดรับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระยะเวลายื่นเอกสาร วันที่ 7-28 มิถุนายน 2562

เปิดรับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญบุคคลที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

และขอเชิญหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม หรือสถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนฯ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เสนอรายชื่อ
ผู้ที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม


การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญผู้สนใจ เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ทั้งนี้ กำหนดให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญไม่เกินเก้าคน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดวิธีการและการจัดส่งเอกสาร และการจัดส่งเอกสารได้ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ  เอกสารประกอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ที่ต้องการขอรับการคัดเลือก  แบบฟอร์มเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ  และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้จาก ๔ เว็บไซต์ ดังนี้

  • กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th/eiathailand
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.mnre.go.th
  • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th
  • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://www.deqp.go.th

ระยะเวลาการรับแบบฟอร์มการขอรับการคัดเลือกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ดาวน์โหลด