สผ. จัดกิจกรรม วิถีแห่งธรรม น้อมนำถวายเป็นพุทธบูชา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น ๔
อาคาร สผ. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิถีแห่งธรรม น้อมนำถวายเป็นพุทธบูชา” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมี พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท
เป็นพระอาจารย์วิทยากร นำสวดมนต์ทำวัตรเช้า และบรรยายถึงความเป็นมาและความสำคัญ
ของวันวิสาขบูชา อีกทั้งยังเทศนาถึงการนำหลักธรรมทางศาสนามาสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้สามมารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือใช้ชีวิตประจำวันแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดข้อคิดและข้อปฏิบัติตามหลักทางพระพุทธศาสนา สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วม จำนวนประมาณ 80 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม