กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) จัดกิจกรรมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (Sticker) และสแตนดี้ น้องรุงรัง รักษ์โลก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) รับผิดชอบ หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (Sticker) และสแตนดี้ น้องรุงรัง รักษ์โลก เพื่อรณรงค์ให้บุคลากร สผ. ตระหนักถึงความสำคัญ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ ภายใน สผ. ให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสุกัลยา ปัญฑะจักร์ รักษาการผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กธศ. จัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว ในการนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุโข อุบลทิพย์ และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ ณ ห้องผู้บริหาร และผอ.กอง/กลุ่มงานอิสระ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม