การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผลสัมฤทธิ์ของ สผ.

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔
อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผลสัมฤทธิ์ของ สผ. โดยมี นางกิตติมา ยินเจริญ เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการงบประมาณ เรื่อง การจัดทำผลผลิตเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงานและผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดย วิทยากรจากสำนักงบประมาณ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เจ้าหน้าที่ สผ. สามารถจัดทำผลสัมฤทธิ์ การกำหนดเป้าหมายการให้บริการของ สผ. และการนำส่งผลผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด และเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการจัดทำผลสัมฤทธิ์และกำหนดเป้าหมายการให้บริการของ สผ. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการ สผ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๑๒๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม