การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20190510-recruit-1