การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา ดังนี้

๑) การดูแลและบำรุงรักษาโบราณสถานตามเส้นทางเสด็จเลียบพระนครในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๒) ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) บริเวณพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์

๓) โครงการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือแห่งใหม่ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๔) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ

๕) การผลักดันแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าระดับเมืองไปสู่การปฏิบัติ

๖) การขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า (การประชุมสัมมนาวิชาการ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า)

๗) การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า (เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่าจันทบุรี และเมืองเก่าแม่ฮ่องสอน)

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม