รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
20190430-recruit-2