ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ันจากร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ….