สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ “ ข้าพเจ้าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท จะมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละพัฒนาตน พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาของชาติและประชาชน รวมทั้ง เสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสตลอดไป ” ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของรัฐ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในกรอบคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ทุ่มเท เสียสละ พัฒนาตน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริตและโปร่งใส ครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม