การสัมมนา เรื่อง “การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะปีแรกของแผน)”

การสัมมนา เรื่อง “การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะปีแรกของแผน)”

20180802-seminar-press

 

เอกสารแนบ