ประกาศรับสมัคร ผู้จัดการโครงการ (National Project Manager) สำหรับประเทศไทย โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในภูมิภาคอาเซียน

ประกาศรับสมัคร ผู้จัดการโครงการ (National Project Manager) สำหรับประเทศไทย โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในภูมิภาคอาเซียน

ประกาศรับสมัคร
ผู้จัดการโครงการ (National Project Manager) สำหรับประเทศไทย
โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในภูมิภาคอาเซียน
(The ASEAN-EU Project on Biodiversity Conservation and Management of Biodiversity
Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN: BCAMP)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเอื้ออำนวยการดำเนินงานของโครงการ BCAMP ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
 • ดูแลให้การประสานงานและดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานในท้องที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยติดต่อประสานงานกับคณะทำงาน ACB-BCAMP และหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติของคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (AWGNCB National Focal Points)
 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ BCAMP เสนอแก่หน่วยประสานงานกลางแห่งชาติของคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (AWGNCB National Focal Points) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเอื้ออำนวยการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลให้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ดูแลการติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการ
 • สนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ โดยจัดหาความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดการทางการเงินที่เหมาะสม
 • ประสานงานกับคณะทำงาน ACB-BCAMP ในการจัดเตรียมและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ
 • ประสานงานกับคณะทำงานจัดการโครงการระดับภูมิภาค และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อมศึกษา/วิทยาศาสตร์,
  การพัฒนาระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและใบรับรองด้านการการบริหารจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีอายุไม่เกิน ๕๖ ปี นับจากวันที่สมัคร
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ๕ ปี ในการประสานงานและการจัดการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุ้มครองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ สหภาพยุโรป (EU Cooperation) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 • ส่งเอกสารการสมัครเป็นภาษาอังกฤษไปที่ jobs@aseanbiodiversity.org
 • เอกสารการสมัครประกอบด้วย
  • จดหมายสมัครงานความยาวไม่เกินสองหน้ากระดาษโดยระบุรหัสตำแหน่งงาน JP 2018-15: BCAMP National Project Manager-Thailand
  • ประวัติของผู้สมัคร (CV)
  • ข้อมูลสรุปของโครงการที่เคยทำ
  • แบบฟอร์มและรายละเอียดในการสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://aseanbiodiversity.org/2018/07/06/apply-bcamp-national-project-manager-for-thailand/ )

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Center for Biodiversity: ACB) ที่ https://aseanbiodiversity.org/key_programme/biodiversity-conservation-and-management-of-protected-areas-in-asean-bcamp/