กลุ่มกฎหมายที่ควรทราบในกลุ่มกิจกรรมต่างๆ

๑. กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม/มลพิษ

๒. กลุ่มประกาอบการธุรกิจขยะ/พลังงาน

๓. กลุ่มการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

๔. กลุ่มที่อยู่อาศัย

๕. กลุ่มประกอบกิจการอุตสาหกรรม

๖. กลุ่มป่าไม้ บุกรุกป่า ไม้พะยูง

๗. กลุ่มการใช้รถใช้ถนน การจราจร การขับรถเร็ว เมาสุรา

 

เอกสารแนบ