การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารจัดการที่ดิน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๐ จังหวัด ซึ่งมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนให้เกิดการดำเนินงานอย่างกว้างขวางทุกกลุ่มจังหวัด ทั้งการจัดคนลง การส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพ ซึ่งทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าใจแนวทางการดำเนินงานที่เป็นอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้อง และชัดเจน อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ได้แก่ สำนักงานจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ที่ดินจังหวัด ส.ป.ก. จังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ รวม ๑๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม