การมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์ โพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นประธานสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งผ่านเกณฑ์ให้เข้าร่วมโครงการและรับรองสิทธิจาก คทช. แล้ว โดยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง จำนวน ๑๙๘ แปลง ๑๕๙ ราย ซึ่งมีตัวแทนชุมชนเข้ารับมอบจำนวน ๑๐ ราย ในการนี้ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไป และผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่และมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมในงานดังกล่าว

การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยฯ เป็นการดำเนินงานภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยสืบเนื่องมาจากพื้นที่ดำเนินการตามโครงการได้มีการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนดแล้ว จึงได้มีการจัดคนลงในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีกรมที่ดินในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการจัดที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งในการมอบสมุดประจำตัวฯ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ โดยครั้งแรกได้ส่งมอบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จะต้องดำเนินการให้ครบทุกจังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้กับประชาชน โดยดำเนินการเร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้กับผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดที่ดินของชุมชน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม