law

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ….