วันที่ 20 เมษายน นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) เปิดเผยว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็นพื้นฐาน ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด มีปริมาณลดลง ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม สำหรับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก มีการผลักดันแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” มาปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตและการบริโภคของโลกสู่สังคมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทุกประเทศมีเป้าหมายคือการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

นางสุวรรณา กล่าวว่า การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการดำเนินงานที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแนวทางการผลิตและการบริโภคของโลกเข้าสู่สังคมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน และเป็นกลไกในการลดก๊าชเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวการสำคัญทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน ที่ผ่านมา คพ. ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ โดย ทำแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐระยะแรกปี พ.ศ. 2551 – 2554 และระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2556 – 2559 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้นำในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกำกับของรัฐ และองค์การมหาชน และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง คพ. จึงได้จัดทำแผนฯ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยจะขยายผลต่อไปให้ครอบคลุมภาคเอกชน และประชาชนต่อไป

ที่มา:   http://www.matichon.co.th/news/535017