สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ โดยมี นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานร่วมในการประชุมดังกล่าว ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการปี ๒๕๕๙ และพิจารณาแผนปฎิบัติงานโครงการปี ๒๕๖๐ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว สืบเนื่องมาจาก สผ. ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ฯ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการ Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscape เพื่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ ที่มีความสำคัญระดับโลกและอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ โดยให้ความสำคัญกับชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ จำนวนรวม ๓ ชนิด ได้แก่ นกชายเลนปากช้อน ในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน นกกระเรียนพันธุ์ไทย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และพลับพลึงธาร ในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ ๕

 

20170331-news-01b

20170331-news-01c

20170331-news-01d

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม