เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายบวรเวท รุงรุจี อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเลขานุการ นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในการนี้ คุณสิริกิติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้เกียรติเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

20170316-news-2b

20170316-news-2c

20170316-news-2d

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์/สำนักงานเลขานุการกรม