เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (กก.วล.) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานคนที่ ๑ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานคนที่ ๒ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สผ. คือ นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ และ นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รวมทั้ง ผู้บริหารจากหน่วยงานสังกัด ทส. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านคมนาคม ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านพลังงาน ได้แก่ รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ ๑ – ๒) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยให้เจ้าของโครงการและหน่วยงานอนุญาต ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในรายงานอย่างเคร่งครัด และให้นำความเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอน ต่อไป
๒. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ เรื่อง การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ ฉบับ คือการกำหนดให้พื้นที่ ตำบลบางปะกง ตำบลท่าข้าม ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. … และ (๒) กำหนดให้พื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. … เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าว และจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ต่อไป
๓. เห็นชอบในการให้ภาคยานุวัติเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท เพื่อเป็นการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างปลอดภัย คุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแผนการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านข้อกฎหมายต่อไป

 

20170316news-1b

20170316news-1c

20170316news-1d

20170316news-1e

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม