นาย พุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำ ร่าง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…) พ.ศ. … เพื่อจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยมีนายพิสันต์ ธนะสารสมบูรณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ นำเสนอกรอบแนวคิดและสาระสำคัญของ ร่าง พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…) พ.ศ. … เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

20170310-news-1b

20170310-news-1c

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม