“ด้วย สผ. อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายละเอียดข้อกำหนดโครงการตามที่แนบ) จึงขอเผยแพร่แก่บริษัทที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทยรับทราบในวงกว้าง  ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถาม แสดงความสนใจ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. 022656684-5 ในวันและเวลาราชการ หรือ bdm.onep@gmail.com”

ไฟล์ที่แนบ : TOR โครงการ (ไม่มี Breakdown)