pdficon ประกาศราคากลาง โครงการพิธีมอบรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ (EIA Monitoring Awards 2016)

20161229-price-1