1. การประชุมเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้ เวลา 08.30 – 12.30 น.

pdficon กำหนดการ

pdficon หลักการและเหตุผล

2. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและระดมสมองเครื่องมือ กลไก การจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่สอดคล้องกับพันธกรณีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เวลา 13.30 – 16.30 น.

pdficon กำหนดการ

pdficon หลักการและเหตุผล