มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดทำรายงานสถานการณ์ป่าไม้ พ.ศ. 2558 -2559 โดยเปรียบเทียบตัวเลขพื้นที่ป่าไม้ของไทย  2 ช่วง ช่วงที่ 1. 2516-2541 และช่วงที่ 2. 2543-2557  และได้รายงานสถานการณ์พื้นที่ป่าไม้รายภาคในปัจจุบัน รวมถึงจัดอันดับจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุด นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์สภานการ์และนโยบายด้านป่าไม้ของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/yj1hzd