ภูเขาหินปะการัง - แพร่

PH3-1-2015-10-04_072726.jpg

ภูเขาหินปะการัง:

ที่ตั้งตามการปกครอง ผามอก ลอง แพร่

ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 606130.625000, Y 2008201.500000

ละติจูด 18.160219, ลองจิจูด 100.003403

หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์

ร่องหินแตก เป็นกลุ่มของแผ่นหินที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในอดีต เมื่อผิวหินปูนถูกน้ำฝนกัดเซาะเป็นเวลานาน จึงเกิดเป็นร่องแหลมคม แลดูคล้ายปะการังในทะเล และมีรูปทรงแตกต่างกันมากมาย

ตำนาน/ความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

มีสภาพความเป็นธรรมชาติสูง การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกกลมกลืนและเหมาะสมกับพื้นที่

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

ระหว่างเส้นทางและสะพานเดินชมหินปะการังไปจนถึงยอดเขาระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร มีพันธุ์ไม้ขึ้นตามเขาหินปูน เช่น จันทร์ผา และกระบองเพชร ภูเขาหินปะการังแวดล้อมด้วยป่าดงดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณชื้น และดงตะแบก

ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

กิจกรรมนันทนาการ การท่องเที่ยว และการศึกษาเรียนรู้สภาพธรรมชาติ สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

การปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติภูเขาหินปะการัง (อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง)

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์

  • วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 4 ตุลาคม 2558
  • จำนวนผู้เข้าชม: 2,810 คน

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ได้รับผลกระทบ

ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ประเมินในปี 2018

  • 2.04545ด้านคุณค่า อยู่ในระดับสูง
  • 1.285714ด้านศักยภาพ อยู่ในระดับปานกลาง
  • 0.481481ด้านความเสี่ยง อยู่ในระดับต่ำ

การจัดลำดับความสำคัญ
1) กลุ่มความสำคัญมากและความเสี่ยงมาก เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสำคัญที่ควรอนุรักษ์ แต่มีความเสี่ยงในการถูกทำลายมากเช่นกัน จึงเป็นแหล่งธรรมชาติ ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน
2) กลุ่มความสำคัญมากและความเสี่ยงน้อย เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสำคัญมาก แต่ความเสี่ยงในการถูกทำลายน้อย
3) กลุ่มความสำคัญน้อยและความเสี่ยงน้อย เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสำคัญน้อยและมีความเสี่ยงในการถูกทำลายน้อย เช่นกัน
4) กลุ่มความสำคัญน้อยและความเสี่ยงมาก เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสำคัญน้อยแต่มีความเสี่ยงในการถูกทำลายมาก

เผยแพร่ข้อมูล:

ภาพแหล่งธรรมชาติ

แผนที่

ลักษณะทั่วไป

ลักษณะทั่วไป

คุณค่าการใช้ประโยชน์

คุณค่าการใช้ประโยชน์

ลักษณะทั่วไป

ลักษณะทั่วไป

ลักษณะทั่วไป

แหล่งธรรมชาติอื่น: