แท็กการท่องเว็บ

วันสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี วันประชากรโลก

ความเป็นมา จากจํานวนสถิติของประชากรทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า

วันที่ 28 มิถุนายน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดได้รับการประกาศ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรก

ความเป็นมา เขาสามร้อยยอด เป็นชื่อที่มีตํานานเล่าว่า พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมีหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียง รายกัน ครั้งหนึ่งเคยมีเรือสําเภาจีนแล่นผ่านมาประสบลมพายุรุนแรงจนเรือใกล้อับปางจึงแวะหลบ ภัยเข้ามาตามร่องน้ำด้านทิศตะวันตกของเกาะ

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี วันสิ่งแวดล้อมโลก

ความเป็นมา จากการตื่นตัวในวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก อันประกอบด้วยวิกฤตการณ์ด้านต่างๆ เช่น การขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน อัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงมาก รวมทั้ง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งเป็นผลกระทบกับคนทั่วโลก

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี วันงดสูบบุหรี่โลก

ความเป็นมา วันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ วัตถุประสงค์

วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี วันความหลากหลายทางชีวภาพ

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2563 “ขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ” องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

วันวิสาขบูชา ของทุกปี วันต้นไม้ประจําปีของชาติ

ความเป็นมา เมื่อปี พ.ศ.2481 กรมป่าไม้ได้มีการชักชวนข้าราชการ ประชาชนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันชาติ คือ วันที่ 24 มิถุนายน 2481 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการปลูกต้นไม้ตามแบบฉบับที่ทํากัน ในต่างประเทศ ซึ่งเรียกกันว่า Arbor Day ปี พ.ศ.2484

วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

ความเป็นมา วันคุ้มครองโลกถือกําเนิดในสหรัฐอเมริกาเมื่อ 27 ปีก่อน ในวันที่ 22 เมษายน 2513 นักอนุรักษ์ธรรมชาติกลุ่มหนึ่งได้จัดให้มีการแสดงพลังครั้งใหญ่ เพื่อปลุกเร้าจิตสํานึกเกี่ยวกับปัญหา สิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 เมษายน ของทุกปี วันชุมชนป่าชายเลนไทย

ความเป็นมา ป่าชายเลน เกิดจากตะกอนที่มากับแม่น้ำสะสมรวมตัวกันเป็นหาดเลนกว้าง บริเวณรอยต่อ ของทะเลกับพื้นดิน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์บก โดยปัจจุบันป่าชายเลนถูกรุกล้ำทําให้ ระบบนิเวศต่าง ๆ เสียไป จึงมีการกําหนดให้วันที่ 12

วันที่ 7 เมษายน ของทุกปี วันอนามัยโลก

ความเป็นมา วันที่ 7 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ ได้กําหนดให้เป็นวันอนามัยโลก เพื่อให้สมาชิกทุกประเทศ ได้ใช้เป็นโอกาสรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนัก ถึงความสําคัญของสุขภาพและร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน

วันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี วันอุตุนิยมวิทยา

ความเป็นมา องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้กําหนดให้วันที่ 23 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันอุตุนิยมวิทยา โลก” ซึ่งในแต่ละปีองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจะเฉลิมฉลองด้วยการเสนอบทความพิเศษในหัวข้อที่ สังคมกําลังให้ความสนใจ
betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama betpark giriş free shop sigara sistre cila epoksi zemin kaplama burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno porno izle istanbul escort balıkesir escort