Tuesday September 27 , 2016
Text Size
   

ความเป็นมาของมรดกโลก

กำเนิดมรดกโลก

     สมบัติทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นปิรามิดแห่งอียิปต์ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนและเยลโลสโตนแห่งสหรัฐอเมริกา ทัชมาฮาลแห่งอินเดีย กำแพงเมืองจีน แนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย หอเอนปิซาแห่งอิตาลี ฯลฯ 

กำแพงเมืองจีน

     สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันของมนุษยชาติที่จะต้องพิทักษ์ปกป้อง ด้วยเหตุผลนี้ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 17 ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2515 ได้มีมติรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก (The World Heritage Convention) โดยมีประเทศต่างๆ ให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นประเทศภาคีด้วยความสมัครใจ อนุสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2518 โดยภาคีสมาชิกเริ่มแรก 20 ประเทศ จนถึงปี 2552 มีประเทศภาคีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 186 ประเทศ

     นอกจากนี้อนุสัญญาฉบับนี้ยังกำหนดให้จัดตั้งกองทุนมรดกโลก (The World Heritage Fund) ซึ่งมีแหล่งเงินทุนจาก

เงินช่วยเหลือของประเทศภาคีสมาชิก ซึ่งเป็นการจ่ายสมทบกองทุนตามข้อผูกพันและการบริจาคตามความสมัครใจ
  • การบริจาคเป็นของขวัญหรือมรดกจากประเทศอื่นๆ องค์การระหว่างประเทศอื่นๆ หรือหน่วยงานเอกชน หรือการบริจาคส่วนบุคคล
  • ดอกเบี้ยของกองทุน
  • การจัดกิจกรรมซึ่งเป็นผลประโยชน์แก่กองทุน
  • จากแหล่งอื่นๆ
The Great Sphinx of Giza

     มรดกโลกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) และ มรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) ซึ่งในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกได้ให้คำนิยามไว้ว่า 

สุโขทัย

     มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึง สถานที่ซึงเป็นโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นงานด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ เช่น ถ้ำ หรือกลุ่มสถานที่ก่อสร้างยกหรือเชื่อมต่อกันอันมีความเป็นเอกลักษณ์ หรือแหล่งสถานที่สำคัญอันอาจเป็นผลงานฝีมือมนุษย์หรือเป็นผลงานร่วมกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ รวมทั้งพื้นที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี ซึ่งสถานที่เหล่านี้มีคุณค่าความล้ำเลิศทางประวัติศาสตร์ ศิลป มนุษย์วิทยา หรือวิทยาศาสตร์

     มรดกทางธรรมชาติ หมายถึง สภาพธรรมชาติที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพอันมีคุณค่าเด่นชัดในด้านความล้ำเลิศทางวิทยาศาสตร์ หรือเป็นสถานที่ซึ่งมีสภาพทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศที่ได้รับการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ ซึ่งถูกคุกคาม หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพืชหรือสัตว์ที่หายาก เป็นต้น

     ในปัจจุบัน มีมรดกโลกทั้งหมด 890 แห่ง (มิถุนายน 2552) ใน 138 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 689 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 176 แห่ง และอีก 25 แห่งเป็นแบบผสมทั้งสองประเภท 

ค้นหาเพิ่มเติมในเว็ปไซต์ http://whc.unesco.org 

สถิติการเข้าชม

235597
วันนี้วันนี้56
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้204
เดือนนี้เดือนนี้4701
ทั้งหมดทั้งหมด235597