สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน เพื่อลดมลพิษ
ในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง  ภายใต้โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม
Webmaster:n_ngamriab@live.com สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP)
60/1 Phibun Watthana 7 (Rama VI Rd.), Phaya Thai, Bangkok 10400